Zasady korzystania z witryny firmy Ramirent S.A


Zasady korzystania z witryny firmy Ramirent S.A


Zasady ogólne

Witryna www.ramirent.pl jest obsługiwana i administrowana przez Ramirent S.A. z siedzibą w Szczecinie. Korzystanie z witryny oznacza akceptację zawartych na tej stronie zasad jej użytkowania. Poszczególne dokumenty na tych stronach mogą podlegać dodatkowym warunkom określonych w tych dokumentach.
W razie nieakceptowania tych zasad należy zaprzestać korzystania z witryny.

Ochrona własności intelektualnej

Właścicielem i administratorem niniejszej witryny jest Ramirent S.A. Wszelkie prawa do całej zawartości witryny internetowej są zastrzeżone.

Prawa autorskie do treści publikowanych w niniejszej witrynie, znaki handlowe i inne prawa własności intelektualnej związane z materiałami zamieszczonymi w witrynie posiada Ramirent S.A. oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyraziły zgodę na publikację materiałów w witrynie. Prawnie chronione są teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały dostępne w witrynie włącznie z ich doborem, układem oraz szatą graficzną.

Materiały i dokumenty umieszczone w niniejszej witrynie podlegają ochronie prawnej wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.: Prawo własności przemysłowej oraz z innych stosownych przepisów prawa. Korzystanie tych materiałów i dokumentów bez zgody firmy Ramirent może stanowić podstawę postępowania karnego, jak również do wszczęcia procesu cywilnego.
 

Ramirent oraz inne nazwy produktów z oferty Ramirent stanowią zarejestrowane znaki towarowe. Nazwy innych produktów i firm przytoczone na stronie mogą stanowić znaki towarowe ich właścicieli. Dostępu do witryny nie należy interpretować jako przyznanie przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody Ramirent lub podmiotu odpowiedzialnego. 

Warunki korzystania z witryny

Ramirent S.A upoważnia użytkowników do przeglądania witryny. Niniejsza witryna może być używana wyłącznie zgodnie z niniejszymi Zasadami, do celów, do których jest przeznaczona, zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, jak też w kraju, w którym dokonano wejścia do witryny.

Bez uprzedniej, pisemnej zgody Ramirent S.A. Zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych kopiowania, zmieniania, publikowania, rozpowszechniania bądź odpłatnego lub nieodpłatnego przekazywania materiałów zawartych w witrynie. Ramirent S.A. wyraża jednak zgodę na pobieranie przez użytkownika umieszczonych w witrynie materiałów i dokumentów, ich kopiowanie oraz drukowanie wyłącznie na potrzeby własne użytkownika, bez czerpania z tego tytułu korzyści ekonomicznych i nie w celach zarobkowych lub komercyjnych, pod warunkiem zachowania na kopiach wszystkich informacji o prawach autorskich i innych informacji dotyczących własności, umieszczonych w materiałach oryginalnych.

Zabronione jest modyfikowanie, powielanie, reprodukowanie, rozprowadzanie oraz publiczne prezentowanie w jakiejkolwiek formie lub wykorzystywanie w inny sposób materiałów i dokumentów umieszczonych w niniejszej witrynie do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Ramirent S.A. Bez uprzedniej pisemnej zgody Ramirent zabronione jest również wykorzystanie tych materiałów i dokumentów w dowolnej innej witrynie lub sieci komputerowej.

Użytkownik zobowiązuje się, iż za pośrednictwem niniejszej witryny nie będzie przesyłać ani rozpowszechniać informacji, które by były w jakikolwiek sposób nielegalne albo naruszały prawa innych osób, nie będzie również korzystać z oprogramowania lub urządzeń, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie witryny, nie będzie też zniekształcać lub zmieniać jej wyglądu ani podejmować innych działań mogących szkodzić działaniu witryny.

Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszych Zasad skutkuje utratą prawa do korzystania z niniejszej witryny.

Publikacje w prasie i innych mediach.

Ramirent S.A. wyraża zgodę na pobieranie i upublicznianie w prasie lub innych mediach zawartości witryny wyłącznie na podstawie każdorazowej autoryzacji przez Ramirent S.A. przygotowanego do publikacji materiału zgodnie z prawem prasowym. Zastrzeżenie to nie dotyczy publikacji materiałów, które nie stanowią własności intelektualnej ani dobra handlowego Spółki Ramirent oraz publikacji informacji dostępnych w publicznych rejestrach i katalogach.

Odnośniki do innych witryn internetowych

W niniejszej witrynie mogą znajdować się odnośniki(linki) do innych witryn internetowych. Odnośniki te są umieszczane wyłącznie w celu zapewnienia wygody użytkownikom. Spółka Ramirent nie monitoruje zawartości ani nie kontroluje treści witryn, do których prowadzą odnośniki z niniejszej witryny. Spółka nie bierze odpowiedzialności za zawarte na nich informacje i materiały, za żadne oprogramowanie lub inne produkty, ani też za rezultaty korzystania z tych witryn. Ponadto odniesienie do zewnętrznej strony nie oznacza, że Ramirent popiera produkty lub usługi promowane na tej stronie.

Decydując się na przejście do innej witryny internetowej poprzez odnośnik z niniejszej witryny, użytkownik działa wyłącznie na własne ryzyko i swoją odpowiedzialność.

Umieszczanie w innych witrynach odnośników do niniejszej witryny

Odnośniki (linki) do niniejszej witryny można umieszczać w innych witrynach wyłącznie w sposób zgodny z warunkami określonymi poniżej oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i międzynarodowego, a także przepisami prawa obowiązującymi w kraju, w którym znajduje się źródłowy serwer sieciowy przechowujący witrynę, na której umieszczany jest odnośnik do niniejszej witryny.

Strona internetowa zawierająca odnośnik do niniejszej witryny:

Na żądanie osoby reprezentującej Spółkę Ramirent osoba, która umieściła odnośnik do niniejszej witryny lub jakąkolwiek treść pochodzącą z tej witryny zobowiązana jest do jego natychmiastowego usunięcia. Żądanie usunięcia nie wymaga uzasadnienia. Fakt usunięcia odnośnika lub jakiejkolwiek innej informacji pochodzącej z niniejszej witryny nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Spółki wobec podmiotu, który umieścił taki odnośnik lub treść. Nie może być także podstawą żadnych roszczeń wobec Ramirent S.A. ze strony osoby zobowiązanej do usunięcia.

Aktualizacja witryny

Zmiany na niniejszej stronie mogą być dokonywane w dowolnej chwili, poprzez aktualizację publikowanych danych. Mogą one obejmowac wszelkie zawarte na niej informacje i materiały. W razie zmiany niniejszych Zasad i postanowień regulujących funkcjonowanie strony, korzystanie z witryny oznacza akceptację każdorazowo zmienionych warunków. Z uwagi na wiążący charakter Zasad, konieczne jest okresowe sprawdzanie aktualności Zasad znanych dotychczas użytkownikowi.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawne Ramirent S.A. ani żaden jej pracownik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez użytkownika niniejszej witryny lub informacji i materiałów uzyskanych za jej pośrednictwem. Dotyczy to również szkód będących skutkiem braku możliwości użycia witryny, opóźnień w działaniu lub transmisji danych, awarii linii telekomunikacyjnych, nie dostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych i podobnych skutków - nawet w przypadku, gdyby Spółka została poinformowana o możliwości zaistnienia podobnych szkód.

Ramirent S.A. nie gwarantuje nieprzerwanego charakteru dostępu do niniejszej witryny, braku zakłóceń ani braku wirusów lub innych szkodliwych elementów w zawartości, oprogramowaniu lub materiałach dostępnych poprzez niniejszą witrynę. Nie gwarantuje również dostępu do zamieszczonych na niniejszej stronie odnośnikow do innych witryn i nie bierze odpowiedzialności za straty ani szkody wynikające z braku takiego dostepu.

Informacje i ceny umieszczone na  Witrynie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacje na temat danych technicznych i zastosowań maszyn i urządzeń nie mogą być traktowane jako zachęta do użytku sprzętów. Nie stanowią również gwarancji bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi wynajmowanych urządzeń.

Prawo właściwe i właściwość sądu

Z zastrzeżeniem reguł wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony konsumentów, wszelkie roszczenia lub spory wynikające z używania niniejszej witryny i jej zawartości podlegają regulacji prawa polskiego i będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Szczecinie.


Uwagi końcowe

Niektóre postanowienia niniejszych Zasad mogą zostać zastąpione przepisami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na poszczególnych stronach niniejszej witryny.

W razie uznania jakichkolwiek postanowień niniejszych Zasad za nieważne lub z jakichkolwiek powodów niewykonalne, postanowienia te zostaną uznane za nieobowiązujące i nie będą mieć wpływu na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień.

Powrót