Zasady najmu


Aby zapoznać się z zasadami wynajmu, w zależności od rodzaju wypożyczanego urządzenia, wybierz jedną spośród grup sprzętowych wymienionych poniżej.
Zasady najmu
Podesty i dźwigi

Podstawowe zasady wynajmu sprzętu w wypożyczalniach Ramirent:

 1. Sprzęt wynajmowany jest na miesiące prezentowane na stronie ceny najmu są stawkami miesięcznymi; przy korzystaniu z urządzenia przez niepełny miesiąc stawka rozliczana jest w oparciu o 1/30 ceny najmu za każdy dzień włącznie z dniami wolnymi od pracy
 2. Istnieje możliwość negocjacji cen.
 3. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie w oparciu o oczekiwania Klienta.
 4. Urządzenia wynajmujemy tylko z usługą montażu i demontażu wykonywaną przez uprawnionych pracowników lub podwykonawców RAMIRENT .
 5. Naliczanie czynszu najmu rozpoczyna się w dniu odbioru zmontowanego urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).
 6. Wszystkie urządzenia posiadają wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające je do użytkowania.
 7. Wszyscy pracownicy oraz podwykonawcy posiadają stosowne oraz wymagane uprawnienia do montażu, naprawy oraz konserwacji urządzeń.
 8. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić do obsługi wynajmowanych urządzeń odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel
 9. Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa ilość urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki wynajmu są negocjowane indywidualnie. Osobą kontaktową w sprawie wynajmu flotowego jest Product Manager Rusztowania i Dźwigi - Sebastian Pawiłojć (tel. 603 630 923, e-mail: sebastian.pawilojc@ramirent.pl).
 10. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.
 11. Ramirent może pobrać kaucję jako zabezpieczenie transakcji wynajmu oraz wartości sprzętu. Wysokość kaucji zostaje ustalona z Klientem przed dokonaniem wynajmu. Wpłata ustalonej kaucji odbywa się na podstawie zawartej umowy lub złożonego i przyjętego przez Ramirent zamówienia, na rachunek bankowy lub do kasy Ramirent i jest warunkiem wydnia sprzętu, W określonych warunkach od Klienta może być wymagane złożenie weksla.
 12. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę oraz serwis.
 13. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

Spółki jawne, Z O.O., S.A.:

 • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, KRS)

Jednostki budżetowe:

 • Wwszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, KRS)
 • Zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej

UWAGA:

Upoważnienie do obioru sprzętu podpisane przez kierownika jednostki budżetowej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne:

 • Dowód osobisty właściciela/wspólnika
 • Dodatkowo dla sprzętu powyżej 20 000zł: zaświadczenie ZUS lub oświadczenie o płaceniu składek ZUS (zobowiązanie do przedłożenia zaświadczenia w przeciągu 7 dni roboczych)
 • Umowa spółki cywilnej
 • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników)

UWAGA:

Pierwszy wynajem wyłącznie przez właściciela.

Osoby fizyczne (możliwe jest wynajęcie maszyny do 100 000 zł):

 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający PESEL
 • Do wglądu drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość lub karta kredytowa.

UWAGA:

Wynajem wyłącznie osobiście.

Podmioty zagraniczne:

Dokumenty rejestrowe- wpis do ewidencji/rejestru oraz dokument potwierdzający nadanie numeru podatkowego. Podpisanie dokumentów wynajmowych możliwe jest zgodnie z zapisami dotyczącymi reprezentacji w dokumentach rejestrowych.
 

Zasady najmu
Sprzęt budowlany

Podstawowe zasady wynajmu sprzętu w wypożyczalniach sprzętu budowlanego Ramirent:

 1. Sprzęt w Ramirent wynajmowany jest na czas oznaczony lub nieoznaczony, określony odpowiednią jednostką czasu, którą jest doba, tydzień lub miesiąc. Sprzęt ogólnobudowlany, podnośniki oraz rusztowania wynajmowane są na doby. Dźwigi osobowe, towarowe oraz kontenery wynajmowane są na miesiące.
 2. Wynajem sprzętu w Ramirent odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik dostępny na stronie WWW oraz we wszystkich wypożyczalniach Ramirent SA.
 3. Niektóre urządzenia posiadają określony godzinowy limit pracy. W takim przypadku za każdą dodatkową godzinę pracy jest naliczana opłata zgodnie z obowiązującym w Ramirent cennikiem.
 4. Nie nalicza się opłat za niedziele i święta. Nie dotyczy to sprzętu typu rusztowania, kontenery i dźwigi oraz pozostałego sprzętu, który jest przez Klienta w te dni użytkowany lub jak stanowi umowa.
 5. Istnieje możliwość negocjacji cen.
 6. Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa ilość urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki wynajmu są negocjowane indywidualnie. W celu ustalenia warunków wynajmu flotowego prosimy kontaktować się z KAM- Mariuszem Gołębiem, nr tel. 607 171 884, e-mail: mariusz.golab@ramirent.pl
 7. Wynajem maszyn i urządzeń odbywa się w oparciu o OWUN (sprzęt budowlany, podnośniki), OWU (rusztowania), SzWUNK (kontenery) obowiązujące w Ramirent. Warunki te dostępne są na stronie WWW oraz we wszystkich wypożyczalniach Ramirent.
 8. Szczegółowe warunki wynajmu reguluje umowa oraz zamówienie lub zlecenie.
 9. Oferta wypożyczalni Ramirent może obejmować usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu, serwis, mycie maszyn, montaż i demontaż, sprzątanie oraz ochronę.
 10. Ramirent może pobrać kaucję jako zabezpieczenie transakcji wynajmu oraz wartości sprzętu. Wysokość kaucji jest ustalona z Klientem przed dokonaniem wynajmu. Wpłata ustalonej kaucji odbywa sie na podstawie zawartej umowy lub złożonego i przyjętego przez Ramirent zamówienia, na rachunek bankowy lub do kasy Ramirent i jest warunkiem wydania sprzętu. W określonych przypadkach od Klienta może być wymagane złożenie weksla.
 11. Przy wynajmie obowiązuje dodatkowo płatny produkt Ramicasco. Należne opłaty określone są w Regulaminie.
 12. W przypadku rusztowań stalowych:
  1. Sprzęt wynajmowany jest w dwojaki sposób:
   1. Z usługą montażu/demontażu ,
   2. Bez usługi montażu/demontażu. W tym przypadku Najemca zapewnia obsługę rusztowań.
  2. Naliczanie czynszu najmu:
   1. najem bez usługi montażu/demontażu rozpoczyna się od dnia wydania sprzętu z magazynu,
   2. najem z usługą montażu/demontażu rozpoczyna się od dnia określonego w umowie/zleceniu.
  3. Wynajmowany sprzęt posiada wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające je do użytkowania.
  4. Pracownicy oraz podwykonawcy wykonujący montaże/demontaże oraz przeglądy okresowe posiadają wymagane odpowiednimi przepisami uprawnienia.
 13. W przypadku dźwigów osobowych oraz towarowych:
  1. Urządzenia wynajmujemy tylko z usługą montażu i demontażu wykonywaną przez uprawnionych pracowników lub podwykonawców RAMIRENT.
  2. Naliczanie czynszu najmu rozpoczyna się w dniu odbioru zmontowanego urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).
  3. Wszystkie urządzenia posiadają wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające je do użytkowania.
  4. Pracownicy oraz podwykonawcy wykonujący montaż/demontaż oraz konserwację posiadają stosowne oraz wymagane odpowiednimi przepisami uprawnienia.
  5. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić do obsługi wynajmowanych urządzeń odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel. W drodze indywidualnych uzgodnień Ramirent zapewnia możliwość wynajmu dźwigów wraz z obsługą operatorską.
 14. W przypadku pozostałego sprzętu czynsz najmu naliczany jest od daty jego protokolarnego wydania do daty protokolarnego zwrotu. Wszystkie urządzenia posiadają odpowiednie, wymagane przepisami polskiego prawa certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania. W przypadku urządzeń tego wymagających, Najemca ma obowiązek zapewnić do obsługi wynajmowanych urządzeń obsługę operatorską posiadającą niezbędne uprawnienia.
 15. Wszystkie maszyny i urządzenia wynajęte z Ramirent winny być przez Klienta należycie zabezpieczone przed kradzieżą oraz zniszczeniem, a także obsługiwane i wykorzystywane zgodnie z ich DTR.
 16. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

Spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, Z O.O., S.A.:

 • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: KRS, REGON)

Jednostki budżetowe/samorządowe:

 • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent
 • Zamówienie i upoważnienie do odbioru sprzętu powinno być podpisane przez kierownika jednostki budżetowej/samorządowej lub inną osobę/osoby formalnie uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne:

 • Dowód osobisty właściciela/wspólnika
 • Dla spółki cywilnej oryginał aktualnej umowy spółki cywilnej do wglądu
 • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, wypis z CEIDG (wszystkich wspólników)

UWAGA: Pierwszy wynajem może być dokonany wyłącznie osobiście przez właściciela/wspólników spółki cywilnej. Upoważnianie innych osób do dokonywania dalszych czynności odbywa się wyłącznie osobiście przed Pracownikiem Oddziału Ramirent. Wyjątek stanowi przedstawienie Pracownikowi Ramirent przez inną osobę oryginału pełnomocnictwa notarialnego do uprawniającego ją do reprezentacji w zakresie dokonania wynajmu.

Osoby fizyczne (możliwe jest wynajęcie maszyny do wartości 100 000 zł)

 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający PESEL (dowód osobisty).

Podmioty zagraniczne:

 • Dokumenty rejestrowe- wpis do ewidencji/rejestru oraz dokument potwierdzający nadanie numeru podatkowego. Podpisanie dokumentów wynajmowych możliwe jest zgodnie z zapisami dotyczącymi reprezentacji w dokumentach rejestrowych.

 

 

Zasady najmu
Podnośniki

Podstawowe zasady wynajmu podnośników w wypożyczalniach sprzętu budowlanego Ramirent:

 1. Sprzęt wynajmowany jest na doby – prezentowane w cenniku ceny są stawkami dobowymi.
 2. Wysokość stawki dobowej zależna jest od czasu najmu – im dłuższy czas najmu, tym niższa stawka dobowa.
 3. Wszystkie urządzenia posiadają aktualne badania UDT i inne wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowania
 4. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić do obsługi wynajmowanych urządzeń odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel.
 5. Istnieje możliwość negocjacji cen.
 6. Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa ilość urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki wynajmu są negocjowane indywidualnie. Osobą kontaktową w sprawie wynajmu flotowego jest KAM: Mariusz Gołąb (tel. 607 171 884, e-mail: mariusz.golab@ramirent.pl).
 7. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.
 8. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę, serwis oraz szkolenia obsługi operatorskiej.
 9. Przy wynajmie obowiązuje indywidualne ubezpieczenie sprzętu wraz z należnymi opłatami na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Ramirent może pobrać kaucję jako zabezpieczenie transakcji wynajmu oraz wartości sprzętu. Wysokość kaucji zostaje ustalona z Klientem przed dokonaniem wynajmu. Wpłata ustalonej kaucji odbywa się na podstawie zawartej umowy lub złożonego i przyjętego przez Ramirent zamówienia, na rachunek bankowy lub do kasy Ramirent i jest warunkiem wydania sprzętu. W określonych przypadkach od Klienta może być wymagane złożenie weksla.
 11. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

Spółki jawne, Z O.O., S.A.:

 • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, KRS)

Jednostki budżetowe:

 • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, KRS)
 • Zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej

UWAGA:

 • Upoważnienie do obioru sprzętu podpisane przez kierownika jednostki budżetowej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne:

 • Dowód osobisty właściciela/wspólnika
 • Dodatkowo dla sprzętu powyżej 20 000zł: zaświadczenie ZUS lub oświadczenie o płaceniu składek ZUS (zobowiązanie do przedłożenia zaświadczenia w przeciągu 7 dni roboczych)
 • Umowa spółki cywilnej
 • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON,
 • Wypisie z ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników)

UWAGA:

Pierwszy wynajem wyłącznie przez właściciela.

Osoby fizyczne (możliwe jest wynajęcie maszyny do 100 000 zł):

 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający PESEL
 • Do wglądu drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość lub karta kredytowa.

UWAGA:

Wynajem wyłącznie osobiście.

Podmioty zagraniczne:

Dokumenty rejestrowe- wpis do ewidencji/rejestru oraz dokument potwierdzający nadanie numeru podatkowego. Podpisanie dokumentów wynajmowych możliwe jest zgodnie z zapisami dotyczącymi reprezentacji w dokumentach rejestrowych.

Zasady najmu
Kontenery i ogrodzenia

Podstawowe zasady wynajmu kontenerów, wyposażenia dodatkowego oraz ogrodzeń w wypożyczalniach sprzętu budowlanego Ramirent:

 1. Sprzęt wynajmowany jest na miesiące.
 2. Istnieje możliwość negocjacji cen.
 3. Istnieje możliwość wynajmu wyposażenia dodatkowego, takiego jak: stoły, krzesła, biurka, klimatyzatory oraz różnego rodzaju szafki (ubraniowe, na akta, BHP).
 4. Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa ilość urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki wynajmu są negocjowane indywidualnie. Osobą kontaktową w sprawie wynajmu flotowego jest Product Manager: Robert Górski (tel. 601 358 889, e-mail: robert.gorski@ramirent.pl).
 5. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.
 6. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę, serwis, montaż i demontaż.
 7. Przy wynajmie obowiązuje indywidualne ubezpieczenie sprzętu wraz z należnymi opłatami na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Ramirent może pobrać kaucję jako zabezpieczenie transakcji wynajmu oraz wartości sprzętu. Wysokość kaucji zostaje ustalona z Klientem przed dokonaniem wynajmu. Wpłata ustalonej kaucji odbywa się na podstawie zawartej umowy lub złożonego i przyjętego przez Ramirent zamówienia, na rachunek bankowy lub do kasy Ramirent i jest warunkiem wydania sprzętu. W określonych przypadkach od Klienta może może być wymagane złożenie weksla.
 9. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

Spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, Z O.O., S.A.:

 • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: KRS, REGON)

Jednostki budżetowe/samorządowe:

 • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent
 • Zamówienie i upoważnienie do odbioru sprzętu powinno być podpisane przez kierownika jednostki budżetowej/samorządowej lub inną osobę/osoby formalnie uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne:

 • Dowód osobisty właściciela/wspólnika
 • Dla spółki cywilnej oryginał aktualnej umowy spółki cywilnej do wglądu
 • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, wypis z CEIDG (wszystkich wspólników)

UWAGA: Pierwszy wynajem może być dokonany wyłącznie osobiście przez właściciela/wspólników spółki cywilnej. Upoważnianie innych osób do dokonywania dalszych czynności odbywa się wyłącznie osobiście przed Pracownikiem Oddziału Ramirent. Wyjątek stanowi przedstawienie Pracownikowi Ramirent przez inną osobę oryginału pełnomocnictwa notarialnego do uprawniającego ją do reprezentacji w zakresie dokonania wynajmu.

Osoby fizyczne (możliwe jest wynajęcie maszyny do wartości 100 000 zł)

 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający PESEL (dowód osobisty).
   

Podmioty zagraniczne:

 • Dokumenty rejestrowe- wpis do ewidencji/rejestru oraz dokument potwierdzający nadanie numeru podatkowego. Podpisanie dokumentów wynajmowych możliwe jest zgodnie z zapisami dotyczącymi reprezentacji w dokumentach rejestrowych.
Zasady najmu
Rusztowania

Podstawowe zasady wynajmu sprzętu w wypożyczalniach Ramirent (rusztowania):

 1. Sprzęt wynajmowany jest w oparciu o rozliczenie miesięczne – prezentowane w ofertach i na stronie ceny najmu są stawkami dobowymi. Istnieje możliwość zastosowania innej formy rozliczenia np. ryczałt.
 2. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie w oparciu o oczekiwania Klienta.
 3. Istnieje możliwość negocjacji cen.
 4. Sprzęty wynajmowane w dwojaki sposób:
  1. z usługą montażu/demontażu
  2. bez usługi montażu/demontażu (w tym przypadku Najemca zapewnia obsługę rusztowań)
 5. Naliczanie czynszu wynajmu:
  1. w przypadku najmu bez usługi montażu/demontażu rozpoczyna się od dnia wydania sprzętu z magazynu
  2. w przypadku najmu z usługą montażu/demontażu rozpoczyna się od dnia przekazania rusztowania do eksploatacji Protokołem Odbioru Technicznego
 6. Wynajmowany sprzęt posiada wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające je do użytkowania
 7. Wszyscy pracownicy oraz podwykonawcy posiadają wymagane uprawnienia do montażu.
 8. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.
 9. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę.
 10. Ramirent może pobrać kaucję jako zabezpieczenie transakcji wynajmu oraz wartości sprzętu. Wysokość kaucji zostaje ustalona z Klientem przed dokonaniem wynajmu. Wpłata ustalonej kaucji odbywa sie na podstawie zawartej umowy lub złożonego i przyjętego przez Ramirent zamówienia, na rachunek bankowy lub do kasy Ramirent i jest warunkiem wydania sprzętu. W określonych przypadkach od Klienta może być wymagane złożenie weksla.
 11. Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

Spółki jawne, Z O.O., S.A.:

 • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, KRS)

Jednostki budżetowe:

 • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, KRS)
 • Zamówienie podpisane przez kierownika jednostki budżetowej

UWAGA:

Upoważnienie do obioru sprzętu podpisane przez kierownika jednostki budżetowej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne:

 • Dowód osobisty właściciela/wspólnika
 • Dodatkowo dla sprzętu powyżej 20 000zł: zaświadczenie ZUS lub oświadczenie o płaceniu składek ZUS (zobowiązanie do przedłożenia zaświadczenia w przeciągu 7 dni roboczych)
 • Umowa spółki cywilnej
 • Wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy Ramirent (dokumenty rejestrowe: REGON, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników)

UWAGA:

Pierwszy wynajem wyłącznie przez właściciela.

Osoby fizyczne (możliwe jest wynajęcie maszyny do 100 000 zł):

 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający PESEL
 • Do wglądu drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość lub karta kredytowa.

UWAGA:

Wynajem wyłącznie osobiście.

Podmioty zagraniczne:

 • Dokumenty rejestrowe

RAMIRENT może pobrać kaucję jako zabezpieczenie sprzętu. Kaucja jest wpłacana przez Klienta na podstawie zawartej umowy lub złożonego i przyjętego przez RAMIRENT zamówienia, na rachunek bankowy lub do kasy RAMIRENT i jest warunkiem wydania sprzętu.